Faculty of Nursing

Dean: Prof. Dr. Muntaha Khalil Gharaibeh